Regulamin pobytu - Golden Tulip Międzyzdroje Residence | Wakacje nad morzem | Obiekt w Międzyzdrojach

Regulamin pobytu

Golden Tulip Międzyzdroje Residence
REGULAMIN POBYTU

§ 1 Przedmiot regulaminu

 

1. Regulamin pobytu w obiekcie obowiązuje wszystkie osoby przebywające na terenie Golden Tulip Międzyzdroje Residence (GTMR) w Międzyzdrojach, ul. Gryfa Pomorskiego 79.
2. Podmiotem świadczącym usługi jest Polski Holding Hotelowy sp. z o.o. Oddział Golden Tulip Międzyzdroje Residence z siedzibą w Międzyzdrojach przy ul. Gryfa Pomorskiego 79, wpisany do Rejestru Przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla m. st. Warszawy, XIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego, pod numerem KRS 000047774, o kapitale zakładowym 1 911 499 700 zł, REGON: 016046030, NIP: 522-24-82-605.
3. Regulamin dostępny jest w recepcji głównej, w pokoju oraz na stronie internetowej GTMR: miedzyzdrojegoldentulip.pl
4. Potwierdzenie zapoznania się z regulaminem następuje w momencie dokonania rezerwacji, wpłaty zaliczki, wpłaty całej należności za pobyt lub podpisania karty pobytowej.

 

§ 2 Zameldowanie i wymeldowanie

1. Pokój jest wynajmowany na doby. Doba trwa od godziny 15.00 do godziny 11.00 dnia następnego.
2. Przyjmuje się, że pokój jest wynajęty na 1 dobę, jeśli gość nie określił inaczej.
3. Pokoju nie można przekazywać lub udostępniać osobom trzecim, nawet jeśli nie upłynął okres, za który została uiszczona opłata.
4. Życzenie przedłużenia pobytu poza okres wskazany w dniu przybycia, Gość powinien zgłosić w recepcji do godz. 10.00 dnia, w którym upływa termin najmu pokoju.
5. GTMR uwzględni życzenie przedłużenie pobytu w miarę dostępności miejsc.
6. Przedłużenie doby hotelowej w dniu wyjazdu kosztuje 50% stawki podstawowej i jest możliwe maksymalnie do godziny 19.00.

 

§ 3 Usługi bezpłatne

1. GTMR świadczy bezpłatne usługi w zakresie:
• udzielania informacji związanych z pobytem i podróżą,
• usług budzenia,
• usługi przechowywania rzeczy wartościowych w depozycie recepcji głównej,
• usługi przechowywania bagażu gości zameldowanych w GTMR.
2. Pytania i uwagi związane z pobytem w GTMR Goście mogą kierować bezpośrednio do Recepcji Głównej (wew. 100). Za całościową opiekę nad Gośćmi odpowiada Dyrektor bądź wyznaczony przez niego Dyżurny Manager. Poza godzinami pracy Dyrektora lub wyznaczonego Managera za wszelkie sprawy związane z pobytem Gości odpowiada Recepcja (wew. 100)

 

§ 4 Rezerwacja i rejestracja Gości w obiekcie

1. Podstawą do zameldowania Gościa jest okazanie pracownikowi recepcji dokumentu tożsamości ze zdjęciem oraz podpisanie karty meldunkowej. Dokumenty tożsamości Gości nie są kserowane ani skanowane.
2. GTMR ma prawo do dokonania przy zameldowaniu preautoryzacji karty kredytowej lub pobrania depozytu gotówkowego do kwoty należności za cały pobyt.
3. Rezerwacja zyskuje status gwarantowanej po wpłacie określonej w potwierdzeniu rezerwacji zaliczki w terminie wskazanym w potwierdzeniu rezerwacji.
4. W przypadku rezygnacji Gościa z pobytu w trakcie trwania doby hotelowej, GTMR nie zwraca opłaty za rozpoczętą dobę.
5. GTMR może odmówić przyjęcia Gościa jeśli przy wcześniejszym pobycie rażąco naruszył regulamin.
6. GTMR może odmówić przyjęcia Gościa będącego pod wpływem alkoholu, środków odurzających, wykazującego agresję słowną lub fizyczną.

 

§ 5 Odpowiedzialność GTMR

1. GTMR odpowiada wyłącznie za rzeczy oddane na przechowanie do depozytu. W pozostałych przypadkach związanych z utratą lub uszkodzeniem rzeczy wniesionych przez Gości obowiązują przepis kodeksu cywilnego.
2. GTMR zastrzega sobie prawo do odmowy przyjęcia do depozytu przedmiotów o dużej wartości, znacznych kwot pieniężnych, przedmiotów zagrażających bezpieczeństwu oraz przedmiotów wielkogabarytowych, których nie można umieścić w depozycie.
3. GTMR nie ponosi odpowiedzialności za uszkodzenia i utratę samochodu lub innego pojazdu należącego do Gościa, które zostały zaparkowane na parkingu należącym do GTMR, ani za rzeczy pozostawione w samochodzie zaparkowanym na parkingu.

 

§ 6 Odpowiedzialność Gości

1. Dzieci poniżej 12 roku życia powinny znajdować się pod stałą opieką opiekunów prawnych. Opiekunowie prawni ponoszą odpowiedzialność materialną za szkody powstałe w wyniku działania dzieci.
2. Zachowanie Gości oraz osób korzystających z usług GTMR nie powinno zakłócać spokoju pobytu innych gości. Przy naruszeniu tej zasady, GTMR może odmówić danej osobie dalszego świadczenia usług.
3. O zaistniałych szkodach powstałych w GTMR należy niezwłocznie powiadomić recepcję (tel. 100).
4. Gość ponosi pełną odpowiedzialność materialną za wszelkiego rodzaju uszkodzenia lub zniszczenia wyposażenia i urządzeń technicznych GTMR, powstałe z jego winy lub z winy odwiedzających go osób. GTMR ma prawo obciążenia karty kredytowej Gościa za powstałe szkody również po jego wyjeździe. Ta sama zasada obowiązuje w przypadku uruchomienia przez Gościa alarmu pożarowego w skutek aktów wandalizmu lub nie zastosowania się do zakazu palenia.

 

§ 7 Pokój

1. Gościom w ramach opłaty za nocleg przysługują dwie bezpłatne butelki wody mineralnej na powitanie.
2. W pokoju nie można przechowywać materiałów niebezpiecznych, m. in. broni, amunicji, materiałów łatwopalnych, materiałów wybuchowych czy drażniących.
3. Kuchnia w pokoju wyposażona jest w następujący sprzęt AGD:
1. płytę grzewczą,
2. kuchenkę mikrofalową,
3. lodówkę
4. zmywarkę
5. czajnik elektryczny.
Dla własnego bezpieczeństwa Goście zobowiązani są do zapoznania się z instrukcją obsługi urządzeń znajdującą się na blacie roboczym.
4. Drobne wyposażenie kuchni stanowią również:
1. Zastawa dla 4 osób (kubeczki, filiżanki, talerze duże, talerze małe, podstawki pod kubeczki, miseczki, szklanki do zimnych napojów)
2. Sztućce – komplet dla 4 osób
3. Garnki -3 szt.
4. Patelnia – 1 szt.
5. Miska, deska do krojenia, nóż do chleba, łyżka wazowa
W przypadku zapotrzebowania na dodatkowe naczynia, prosimy o kontakt z recepcją (nr wew. 100). Wypożyczenie dodatkowych naczyń może wiązać się z dodatkową opłatą.
5. Ze względu na bezpieczeństwo przeciwpożarowe, zabronione jest używanie w pokoju urządzeń nie stanowiących wyposażenia pokoju, oprócz ładowarek i zasilaczy do sprzętu elektronicznego.
6. Ewentualną potrzebę zmiany ustawienia mebli lub innego wyposażenia pokoju proszę uzgodnić z obsługą.
7. Gościom zabrania się wynoszenia poza teren GTMR przedmiotów stanowiących wyposażenie apartamentów. Istnieje możliwość zakupu niektórych elementów wyposażenia. O szczegółach poinformuje Państwa Recepcja (nr wew. 100)
8. Osoby niezameldowane mogą gościnnie przebywać w pokoju w godzinach 7.00 – 22.00.
9. Przebywanie osób niezameldowanych po godzinie 22.00 oznacza zgodę osoby zameldowanej w pokoju na odpłatne dokwaterowanie tych osób. Dokwaterowanie każdej osoby nastąpi według aktualnego cennika dostępnego w recepcji.
10. Każdorazowo opuszczając pokój, gość powinien sprawdzić zamknięcie drzwi. W przypadku utraty karty Recepcja wydaje duplikat karty magnetycznej do pokoju na podstawie karty pobytu i dowodu tożsamości.

 

§ 8 Przedmioty pozostawione

1. Przedmioty pozostawione w GTMR będą odsyłane na koszt Gościa oraz na wskazany przez niego adres.
2. W przypadku braku dyspozycji, GTMR będzie przechowywał pozostawione rzeczy przez 1 miesiąc. Przedmioty wartościowe zostaną przekazane do Starostwa w Kamieniu Pomorskim. Artykuły spożywcze będą utylizowane po 24 godzinach.

 

§ 9 Reklamacje

1. Goście mają prawo do składania reklamacji w przypadku zauważenia uchybień w jakości świadczonych usług. Reklamacja powinna być złożona niezwłocznie po zauważeniu uchybień.
2. Wszelkie reklamacje w formie pisemnej przyjmuje recepcja.
3. Reklamacja zostanie rozpatrzona niezwłocznie po jej otrzymaniu przez GTMR, w przypadku kwestii spornych obowiązywać będzie kodeks prawa cywilnego.

 

§ 10 Postanowienia dodatkowe

1. Na terenie całego obiektu obowiązuje całkowity (obejmujący również balkony i tarasy pokojowe) zakaz palenia poza miejscami do tego wyznaczonymi. Zakaz dotyczy także papierosów elektronicznych. W przypadku stwierdzenia palenia w pokoju zostanie doliczona do rachunku osoby zameldowanej opłata 500 zł za czyszczenie i wietrzenie pokoju oraz pranie mebli i wykładzin.
2. GTMR jest dostępny również dla zwierząt domowych – pobyt zgodnie z regulaminem w wyznaczonych pokojach i za dodatkową opłatą – ilość miejsc ograniczona i tylko za wcześniejszą rezerwacją. Pupile niezgłoszone wcześniej i dla których nie została potwierdzona rezerwacja w dedykowanych pokojach nie będą mogły przebywać na terenie GTMR.
3. Wszystkie szkody w mieniu GTMR bądź mieniu innych gości spowodowane przez zwierzęta, będą wyceniane przez dyrekcję GTMR, a ich kosztami będą obciążeni właściciele.
4. Za niepoinformowanie recepcji o posiadaniu zwierzęcia w pokoju, zostanie nałożona opłata w wysokości 300zł
5. W GTMR obowiązuje zakaz akwizycji i sprzedaży obnośnej.

 

§ 11 Informacja o danych osobowych

1. Administratorem danych osobowych Gości jest Polski Holding Hotelowy Sp. z o.o., 02-148 Warszawa, ul. Komitetu Obrony Robotników 39G.
2. Dane osobowe Gościa są przetwarzane na podstawie zawartej pomiędzy Gościem a GTMR umowy o świadczenie usług hotelarskich. Celem przetwarzania danych osobowych jest świadczenie usług hotelarskich lub innych podobnych usług, które na życzenie Gościa są świadczone przez GTMR. Ponadto, dane osobowe Gościa mogą być przetwarzane przez monitoring wizyjny wykorzystywany na terenie GTMR. Celem stosowania monitoringu wizyjnego jest ochrona bezpieczeństwa Gościa oraz innych osób przebywających na terenie GTMR lub w jego okolicy.
3. W przypadku podania przez Gościa danych osobowych dotyczących preferencji odnośnie pobytu lub realizowanych świadczeń, GTMR może przetwarzać te dane osobowe dla celów poprawy jakości świadczonych przez GTMR usług lub zapewnienia komfortu Gościa bądź realizacji dodatkowych świadczeń na rzecz Gościa w tym prowadzenia satysfakcji Gościa
wyłącznie w związku z sukcesywną poprawą świadczonych przez GTMR usług. Podstawą prawną do przetwarzania danych osobowych we wskazanych wyżej celach jest usprawiedliwiony interes obiektu (art. 6 ust. 1 lit. f RODO).
4. GTMR informuje, że podanie danych osobowych w zakresie niezbędnym do identyfikacji Gościa jest wymogiem umownym, oraz ustawowym (przy dokumentowaniu sprzedaży dokonanej na rzecz Gościa fakturą VAT). Brak podania danych osobowych uniemożliwia zawarcie umowy z GTMR, jak również uniemożliwia wystawienie faktury VAT.
5. GTMR informuje, że każdy Gość ma prawo dostępu do swoich danych osobowych oraz ich poprawiania i aktualizacji jak również ma prawo do przenoszenia danych, wniesienia sprzeciwu odnośnie do przetwarzania, ograniczenia przetwarzania oraz do usunięcia danych osobowych, jeżeli zachodzą ku temu podstawy prawne.
6. GTMR informuje, że dane osobowe Gościa będą przechowywane przez cały okres świadczenia usługi hotelarskiej na rzecz Gościa, jak również dane będą przechowywane przez okres przedawnienia ewentualnych roszczeń, w tym roszczeń podatkowych i cywilnych. Dane osobowe przetwarzane przez monitoring wizyjny będą przechowywane przez okres 14 dni.
7. Dane osobowe Gościa nie będą podlegać zautomatyzowanemu podejmowaniu decyzji, w tym profilowaniu.
8. GTMR informuje, że dane osobowe Gościa mogą być udostępniane wyłącznie na podstawie obowiązującego prawa.
9. GTMR informuje o prawie wniesienia skargi do organu nadzorującego sposób przetwarzania danych osobowych tj. do Urzędu Ochrony Danych Osobowych w Warszawie ul Stawki 2.
10. W celu realizacji przysługujących uprawnień oraz innych spraw dotyczących przetwarzania przez GTMR, Pana/Pani danych osobowych prosimy o kontakt na adres mailowy: iodo@phh.pl

Zapisz się do newslettera

    Twoje dane osobowe będą przetwarzane wyłącznie we wskazanym przez Ciebie celu, zgodnie z naszą polityką prywatności.

    Golden Tulip Międzyzdroje Residence - trip advisor icon
    Golden Tulip Międzyzdroje Residence - facebook icon
    Golden Tulip Międzyzdroje Residence - instagram